Địa chỉ:
300 Thống Nhất, Phường Phương Sơn, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Khánh Hòa
Điện thoại:
02583810771
Fax:
02583810701
Mobile:
0905111739 - 0917714499